• Maniwalang ang buhay ay may saysay

  • & na ang tunay na Kaligayahan ay na sa pamumuhay

  • alinsunod sa katuruan ng Tagapaglikha

  • Tuklasin ang Tunay na Ganda ng Diwa ng Buhay

  • Samahan kami.

Makipag-chat sa Messenger

Mag-subscribe sa aming Newsletter

Mag-subscribe sa Aboutislam.chat newsletter , na kung saan magpapadala ito ng email sa iyo. ...Kapag kayo ay magsa-subscribe sa aming newsletter , ay malalaman ninyo ng agaran ang mga bagong update at features ng aming website. Ang pag-subscribe ay libre lamang.


Tungkol sa amin

Kami ay naglalayun na ipakilala ang Islam at ang imbitahan ang mga hindi pa muslim sa pamamagitan ng direktahang pakikipag-usap. Sagutin ang mga katanungan at ang pabulaanan ang mga haka-hakang idinidikit sa Islam sa pamamagitan ng mga specialized channels sa sari-saring mga lengwahe. Ang pagtama sa mga maling pag-aakala at ang pagbibigay ng linaw sa kung ano ang mga tamang konsepto. Ang pagbibigay ng isang pinagsamang pang-edukasyon na pang-agham na naglalayong itaas ang antas ng kamalayan sa tunay na relihiyon para sa mga di-Muslim. Isa sa mga Proyekto ng dialogue time center

Website

God Words

Ang website na siyang nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi Muslim upang mapakinggan ang mga talata ng Quran, at magkaroon ng kakaibang karanasan na madama ang kaluwalhatian ng mga talatang yaon kahit hindi pa nalalaman ang kahulugan ng mga ito.

About Islam

Ang Website na kung saan ay naglalayong imbitahan ang mga hindi Muslim sa maraming mga lengwahe sa pamamagitan ng direktahang pakikipag-usap, at gayun din nama'y nagtataglay ito ng mga materyal na pang-islam na magpapakilala sa Islam, gaya ng video, audio o babasahin.

Fly Card

Ang website na naglalaman ng mga Islamic kard na ipinipresenta sa mga Muslim, mga hindi-Muslim at sa mga bagong Muslim sa maraming mga lengwahe, na ibinagay sa mga karapatdapat na tinutumbok na mga Grupo.

May katanungan ka?